Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

- Zásady ekologického přístupu k hospodaření se zvěří

- IV. skupina předmětů (chov a péče o zvěř, ochrana přírody)
- Úroveň A - nosné okruhy

IV/A/3 - Zásady ekologického přístupu k hospodaření se zvěří

1. Popište stručně vznik a vývoj života na Zemi.
2. Vysvětlete pojem biosféra a biom.
3. Vysvětlete pojem ekologie.
4. Vysvětlete pojem ekosystém.
5. Jaká je role chovu zvěře v současných ekosystémech?
1) Popište stručně vznik a vývoj života na Zemi.

- vznik bílkovin a jejich shluků ve vodě
- shluky bílkovin
- jejich specializace
- vznik primitivních buněk bez jader - s jádrem - jednobuněčné organizmy
- shluky buněk - kolonie - jejich specializace (příjem potravy zpracování) = váleč koulivý
- mnohobuněčné organizmy
- přechod života z vody na souš
- první rostliny = producenti = vytvářejí z neústrojných látek látky ústrojné
- druhotně živočichové = konzumenti = příjem ústrojných látek

2) Vysvětli pojem biosféra a biom.

- biosféra = živý obal na Zemi (rostliny + živočichové + člověk)

- biom = představuje dílčí oblast biosféry, která dává možnost vzniku určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev (vodní, suchozemské)

3) Vysvětli pojem ekologie.

- ekologie = věda vzájemných vztahů mezi organizmy a jejich prostředím
- prostředí = soubor všech okolních neživých organizmů, ale i organizmů téhož i jiného druhu.

4) Vysvětli pojem ekosystém.

- ekosystém - označení pro ucelenou část přírody (biosféry), příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky, protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).

- Český zákon o životním prostředí ekosystém definuje jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“

5) Jaká je role chovu zvěře v současných ekosystémech.

- role rovnováhy organizmů bez jakéhokoliv problému (predace, úživnosti prostředí), součást biosféry
- rovnováhy v ekosystému - bez škod na lesní, zemědělských a ostatních plodin, porostů a ploch
- chov jako zdroj lidské potravy = maso = kladná ekonomika
- chov jako zdroj trofejí = peníze = kladná ekonomika
- zvěř jako přirozený predátor (spásání měkkých nežádoucích dřevin, a tím ochrana žádoucích dřevin)

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního